Câu chuyện tháng mười một vườn bằng tiếng Việt

Xin chào!

Tôi đang cô viết một bài viết tiếng Việt. Tôi muốn thử nghiệm điều này và học hỏi.

Đây là một câu chuyện vườn.

Vườn của tôi yên tĩnh. Đã có rất nhiều mưa, nhưng cây cối không phát triển. Thời tiết lạnh đã làm cây cối chậm lại. Mùa đông đang tới!

Đó là tất cả. Tạm biệt. Hẹn gặp lại!

November garden update in Vietnamese

Hello!

I’m trying to write a journal entry in Vietnamese. I want to experiment with this and learn.

This is a garden update (story).

My garden is quiet. There has been a lot of rain, but the plants do not grow. The cold weather has slowed down the plants. Winter is coming!

That is all. Goodbye! See you later.